Politikken

Program for kommunevalget

Program Ås AP 2015-2019

Ås kommune står overfor store utfordringer i de fire årene som kommer. Universitetet vokser og vi venter på veterinærstudentene og veterinærinstituttet. Dette representerer store investeringer i Ås og samtidig store muligheter. I samme periode skal det gjennomføres en stor kommunereform og Ås kommune må delta aktivt i arbeidet med å avklare om vår plass er som en del av en ny og større kommune i Follo eller om Ås kommune skal fortsette som egen kommune også framover.

Samtidig med disse to store oppgavene er kommunen vår velsignet med en folketallsvekst som er større enn i de fleste andre kommuner i Norge, og vi må finne ut hvor alle disse menneskene skal bo og sørge for at de får de tjenester de har krav på.

Ås kommune er en god kommune å bo i – og Ås Arbeiderparti har ledet kommunen i et nært samarbeid med andre partier og kommunens administrasjon i arbeidet for å gjøre det bedre å bo og leve i Ås.

Dette er et arbeid som aldri blir fullført – det står hele tiden nye oppgaver i kø som må løses. Det du nå har i hånden er vårt valgkampprogram for de fire neste årene. Vi håper du finner saker som er viktige for deg og dine i dette programmet.

Ordfører Johan Alnes har styrt skuta med trygg hånd i mange perioder. Nå trer han tilbake og Ås Arbeiderparti går til valg med Ola Nordal som ny ordførerkandidat og Wenche Berg som ny varaordførerkandidat. Ola Nordal har sittet i kommunestyret én periode og har ledet Hovedutvalg for teknikk og miljø og har stor innsikt og kompetanse i samfunnsplanlegging og –utvikling. Wenche Berg er tilbake i politikken etter noen perioder med andre aktiviteter. Hun har tidligere vært vår gruppeleder i kommunestyret og er en erfaren politiker med et bredt engasjement.

Ås Arbeiderparti ønsker alle et godt valg og håper at våre løsninger og forslag faller i smak

Ivar Ekanger

Leder Ås Arbeiderparti

Hovedoppgaver for Ås Arbeiderparti i perioden 2015-19

1. Møte befolkningsveksten i kommunen med effektiv arealbruk og utrede store, alternative langsiktige utbyggingsområder uten nedbygging av dyrka mark og bevare det åpne jordbrukslandskapet for matproduksjon, forskning, friluftsliv og naturopplevelse

2. Planlegge og realisere utvidelse av Åsgård, Solberg og Rustad skoler og planlegge utvidelse av Sjøskogen skole

3. Etablere flere boliger for demente og flere sykehjemsplasser.

4. Planlegge videre utbygging av tilrettelagte boliger og bokollektiv for eldre

5. Bygge nye barnehager på Nordby og i Ås-området

6. Bekjempe fattigdom gjennom tverretatlig samarbeid, herunder kartlegge virkemidler og tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier

7. Legge til rette for god inkludering og integrering og bidra til å videreutvikle Ås som flerkulturell og mangfoldig kommune

8. Sikre gode møteplasser mellom de eldre og mellom generasjonene og etablere Frivillighetens Hus som fundament for økt satsing på frivillig innsats

9. Arbeide for et bedre kollektivtilbud i samarbeid med Ruter og NSB, herunder bedre kollektivterminaler med parkeringsmuligheter, og bedre forbindelse innad i kommunen

Vedlegg 1