10 hovedsaker for Ås Arbeiderparti ved valget 2019

Sterkere fellesskap i Ås

Ås Arbeiderpartis listekandidater ved høstens valg. Oddvar Kolstad, Sølvi Buran, Mirza Andelic, Anne Odenmarck, Emilie Åm, Hans-Jacob Skarpeid, Ola Nordal, Else Jorunn Vestby, Ina Libak, Edvin Søvik, Ida Hoem Olsen, Hilde Johansen Khayre, Ole Vidar Nygaard

Flere av Ås Arbeiderpartis listekandidater ved valget 2019: Oddvar Kolstad, Sølvi Buran, Mirza Andelic, Anne Odenmarck, Emilie Åm, Ola Nordal, Else Jorunn Vestby, Ina Libak, Edvin Søvik, Ida Hoem Olsen, Hilde Johansen Khayre, Ole Vidar Nygaard

I Ås er det godt å bo. Gjennom disse 10 hovedsakene ønsker Arbeiderpartiet å gjøre livet for innbyggerne i Ås enda bedre. Arbeiderpartiet mener vi klarer det best gjennom rettferdig fordeling, trygg økonomisk styring og sterkere fellesskap.

1. Gode skoler for alle barn og unge: Barn og unge i Ås skal møte en skole der alle lærer, trives og opplever mestring, uavhengig av sosial bakgrunn. Derfor vil Arbeiderpartiet satse på fellesskolen gjennom tidlig innsats, dyktige lærere, fornye skolebygg og en god SFO. 

2. Bygge ferdig ny Åsgård skole innen 2022/2023, og gjennomføre utvidelse av Sjøskogen skole. 

3.Skolemat: Prøve ut ordninger ved skolemat, fordi god næring gir bedre læring, god helse og utjevner sosiale forskjeller.

4. Ås som grønt kraftsentrum: Arbeiderpartiet vil gjøre Ås til en foregangskommune for klima og miljø. Å redusere klimagassutslipp må være gjennomgående i alt kommunen gjør, fra drift og bygg, i arealpolitikken, til å legge bedre til rette for syklister gjennom sykkelparkering og gang- og sykkelveier.

5. Bedre tog- og busstilbud: Arbeiderpartiet vil ha tog hvert kvarter i rushtida, og hver halvtime hele dagen fra Ås stasjon. Vi vil jobbe for bedre busstilbud mellom Vinterbro og Ås sentrum.

6. Bedre felles eldreomsorg, ikke slippe til kommersielle: Arbeiderpartiet vil ha en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får til i fellesskap gjennom flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og styrke hjemmetjenestene, slik at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker. Alle skal være trygge på at de får god kvalitet i omsorgen.

7. Seriøst og trygt arbeidsliv med hele og faste stillinger: Flere hele stillinger gir mer trygghet og forutsigbarhet for de ansatte og bedre tjenester for de som mottar dem. Derfor vil Ås Arbeiderparti at kommunen i størst mulig grad tilbyr heltidsstillinger. 

Arbeiderpartiet vil og øke bruken av lærlinger til 2 pr 1000 innbygger i Ås kommune, tilby praksisplasser til unge under 25 og ha seriøsitetskrav for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. 

8. Skape flere arbeidsplasser i hele Ås kommune: Arbeiderpartiet vil legge til rette for nye næringsarealer, samarbeide nært med NMBU og skape attraktive områder for handel, kultur og arbeid.

9. Trygt og godt liv for studentene i Ås: Arbeiderpartiet vil legge til rette for et godt tilbud av bolig, kultur, natur, arbeid og sosialt liv. Arbeiderpartiet vil jobbe mot ensomhet og psykiske plager, gjennom blant annet helsestasjon for ungdom og studenter.

10. Balansert vekst med gode bomiljøer og naturområder: Arbeiderpartiet vil ha en kontrollert befolkningsvekst, som gir flere boliger, gode bomiljøer i hele kommunen, og tar vare på dyrka mark og naturområder.

Er du enig med Ås Arbeiderparti om 10 hovedsaker for Ås Arbeiderparti ved valget 2019?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker